Lista kryteriów DXCC

 

KRYTERIA LISTY DXCC

Wprowadzenie:

Lista DXCC ARRL (American Radio Relay League) jest rezultatem ciągłych zmian w zasadach pracy DX, począwszy od 1945 roku. Każda jednostka listy DXCC (Entity) posiada dające się zdefiniować cechy polityczne i geograficzne. Podczas gdy generalne zasady zaliczania jednostek do listy DXCC pozostawały niezmienne, to następowała stopniowa ewolucja charakterystycznych cech i właściwości, stosowanych przy kwalifikacji do listy. Cała lista DXCC nie odpowiada dokładnie bieżącym kryteriom, część pozycji znajduje się na niej według zasad sprzed II Wojny Światowej, a część została uznana w oparciu o wcześniej obowiązujące kryteria. Aby utrzymać ciągłość z przeszłością oraz zapewnić rozsądną kontynuację dotychczasowej listy DXCC, wszystkie jednostki które znajdowały się na niej przed zrewidowaniem w 1998 roku, zostały pozostawione.

Definicje:

Pewne terminy - występujące często w kryteriach DXCC - zostały zdefiniowane poniżej. Nie wszystkie zamieszczone definicje są używane bezpośrednio w opisie kryteriów ale są przedstawione w związku z przypuszczalnym ich użyciem w przyszłości.

Jednostka (Entity): pozycja listy DXCC; jednostka zaliczenia do dyplomów DXCC. Poprzednio nazywana “Krajem (Country)” DXCC.

Wydarzenie (Event): zdarzenie historyczne, np. przystąpienie do ONZ, ITU, czy  IARU które może być istotne dla określenia statusu jednostki.

Data wydarzenia (Event Date): data wystąpienia wydarzenia. Jest to data początkowa dla wszystkich jednostek wydarzenia.

Jednostka wydarzenia (Event Entity): jednostka powstała jako rezultat wystąpienia wydarzenia.

Jednostka odkryta (Discovery Entity): jednostka “odkryta” po skompletowaniu listy DXCC.  Ma zastosowanie wyłącznie do jednostek geograficznych i może wystąpić po zmianie zasad w przyszłości lub gdy jednostka zmieni swój status.

Data odkrycia (Discovery Date): Data zmiany zasad lub wydarzenia, które spowoduje dodanie jednostki. Jest to data początkowa jednostki odkrytej.

Pozycja źródłowa (Original Listing): jednostka, która znajdowała się na liście DXCC w chwili opublikowania.

Data początkowa (Start Date): data po której potwierdzona dwustronna łączność jest zaliczana do dyplomów DXCC.

Data dodania (Add Date): data z którą jednostka została dodana do listy a karty QSL są akceptowane. Jest to data potrzebna jedynie do celów administracyjnych i będzie występować po dacie początkowej.

Wyspa (Island): naturalnie ukształtowany obszar lądu otoczony wodą, którego powierzchnia znajduje się ponad lustrem wody w czasie największego przypływu. Dla celów niniejszego dyplomu musi się on składać z ciągłego lądu, na którym da się wyznaczyć 2 punkty leżące na nim wraz z łączącą je linią prostą, nie krótszą niż 100 m. Cały obszar ciągłego lądu musi znajdować się ponad wodą w czasie największego przypływu, co powinna obrazować mapa w odpowiedniej skali. Dla celów tego dyplomu żadna wyspa, rafa czy skały o mniejszych niż żądane rozmiary nie będą brane pod uwagę we wnioskach o uwzględnienie kryterium rozdziału przez wodę, opisanego w części 2 niniejszych zasad.

Kryteria:

Uzupełnienia listy DXCC mogą być dokonywane sporadycznie w zależności od światowych wydarzeń. Jednostki mogą także być usuwane z listy jako wynik  zmian politycznych lub geograficznych. Jednostki usunięte z listy mogą być na nią przywrócone w przyszłości; będą wówczas musiały spełniać niniejsze kryteria. Jednakże jednostka ponownie zakwalifikowana staje się całkiem nową jednostką a nie przywróconą starą jednostką.

W celu włączenia do listy DXCC, muszą być spełnione przedstawione poniżej warunki. Dla zestawienia tego nie jest istotne czy praca stacji z tego terytorium nastąpiła lub może nastąpić; stanowi ono jedynie zbiór zakwalifikowanych jednostek.

Ustala się pięć poniższych kryteriów:

1.     Jednostki polityczne (Political Entities);

2.     Jednostki geograficzne (Geographical Entities);

3.     Obszary specjalne (Special Areas);

4.     Obszary nieodpowiednie (Ineligible Areas);

5.     Kryteria usunięcia (Removal Criteria).

1. Jednostki polityczne:

Jednostkami politycznymi są te obszary, które są wydzielone ze względu na posiadanie rządu bądź podział polityczny. Na ogół posiadają one lokalną populację, która nie jest zdominowana przez personel wojskowy lub naukowy.

Jednostka może być dodana do listy DXCC jako jednostka polityczna, jeśli spełni jedno lub więcej z poniższych dwóch kryteriów:

a) Jednostka jest państwem członkowskim ONZ.

b) Jednostka posiada przyporządkowany przez ITU blok prefiksów znaków wywoławczych. (Wyjątkiem od tej reguły są organizacje międzynarodowe jak ONZ czy ICAO. Te jednostki są sklasyfikowane jako obszary specjalne 3.a) lub obszary nieodpowiednie 4.b).) Tymczasowe przyporządkowanie bloku prefiksów może być dokonane przez Sekretarza Generalnego ITU. Jeśli takie tymczasowe przyporządkowanie nie zostanie w późniejszym czasie ratyfikowane przez ITU, to jednostka zostanie usunięta z listy DXCC.

c)* Jednostka posiada stałych mieszkańców, jest administrowana przez lokalne władze i jest oddalona o co najmniej 800 km od swojej jednostki nadrzędnej. Aby spełnić kryteria tego punktu: „posiadanie stałych mieszkańców” i „administrowanie przez lokalne władze” jednostka musi być wymieniona na liście Terytoria Zależne i Obszary o Specjalnej Suwerenności (Dependencies and Areas of Special Sovereignty) Departamentu Stanu USA jako posiadająca lokalne Centrum Administracyjne (Administrative Center) (a) lub na liście Krajów ONZ Terytoria Niezarządzane Samodzielnie (Non-Self-Governing Territories) (b).

Nowe jednostki spełniające jedno lub więcej powyższych kryteriów będą dodane do listy DXCC w drodze administracyjnej z ich datą wydarzenia.

Jednostki zakwalifikowane w tej sekcji będą użyte jako nadrzędne przy rozpatrywaniu rozdzielenia według kryteriów sekcji “Jednostki rozdzielenia geograficznego”. Tylko jednostki z tej grupy mogą być uznawane jako nadrzędne dla celów rozdzielenia.

2. Jednostki rozdzielenia geograficznego (Geographic Separation Entity):

Jednostka rozdzielenia geograficznego może powstać gdy jedna z jednostek politycznych jest fizycznie podzielona na dwie lub więcej części. Część jednostki politycznej, zawierająca stolicę jest uznawana za nadrzędną dla weryfikacji tego kryterium. Jedna lub więcej z pozostałych części, będących wynikiem rozdzielenia, może uzyskać status jednostki DXCC jeśli spełni paragraf a) lub b) kryteriów rozdziału geograficznego:

a) Obszary lądowe (Land Areas):

Nowa jednostka powstaje, gdy część jednostki DXCC jest rozdzielona od jej jednostki nadrzędnej przez 100 km lub więcej terytorium lądowego innej jednostki DXCC. Wody śródlądowe mogą być wliczane do pomiaru. Test  rozdzielenia na dwa obszary wymaga aby linia narysowana wzdłuż koła wielkiego w dowolnym kierunku z dowolnego punktu proponowanej jednostki, nie osiągnęła jednostki nadrzędnej w odległości mniejszej niż 100 km lądu rozdzielającej jednostki DXCC.

b) Obszary wysp (Island Areas) – rozdzielenie przez wodę (Separation by Water):

Nowa jednostka powstaje z wyspy po spełnieniu jednego z podanych warunków:

i) Wyspa jest oddalona od jej jednostki nadrzędnej oraz jakichkolwiek innych wysp tworzących jednostkę DXCC zawierającą jednostkę nadrzędną, o 350 km lub więcej. Pomiar dla grupy wysp rozpoczyna się od pomiaru z wyspy zawierającej stolicę. Tylko jedna jednostka tego typu może być dodana do jakiejkolwiek jednostki nadrzędnej.

ii) Wyspa jest oddalona od jej jednostki nadrzędnej o 350 km lub więcej oraz od jakiejkolwiek innej wyspy dodanej do tej jednostki nadrzędnej - w tej samej lub innej grupie wysp - o 800 km lub więcej.

iii) Wyspa jest rozdzielona od swojej jednostki nadrzędnej poprzez ląd lub wyspy będące częścią innej jednostki DXCC, tak że linia wyrysowana wzdłuż koła wielkiego w dowolnym kierunku z dowolnego punktu na wyspie, nie osiągnie jednostki nadrzędnej zanim nie dotknie oddzielającej jednostki DXCC. Nie ma minimalnego dystansu rozdzielenia dla pierwszej wyspy jednostki tworzonej według tej reguły. Dodatkowe jednostki powstałe z wysp mogą być tworzone według tej reguły, pod warunkiem że są one w podobny sposób rozdzielone od jednostki nadrzędnej przez inną jednostkę DXCC i oddalone od jakichkolwiek innych wysp dołączonych do jednostki nadrzędnej o co najmniej 800 km.

3. Obszary specjalne (Special Areas):

Umieszczone tutaj obszary specjalne nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych jednostek według reguł DXCC. Żaden z nich nie tworzy jednostki nadrzędnej i żaden nie może być podstawą do tworzenia dalszych jednostek.

a) Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna w Genewie (The International Telecommunications Union) (4U1ITU), ze względu na jej znaczenie w obszarze telekomunikacji, tworzy jednostkę specjalną. Nie będą tworzone dodatkowe jednostki według tej reguły w innych miejscach lokalizacji agend ONZ.

b) Traktat Antarktyczny, podpisany 1 grudnia 1959 roku i wprowadzony w życie 23 czerwca 1961 roku, ustanowił prawne ramy zarządzania Antarktyką. Traktat obejmuje, jak stanowi Artykuł 6, cały ląd i szelf lodowy poniżej 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Ten obszar jest nazywany Strefą Traktatu Antarktycznego. Artykuł 4 postanawia, że strony traktatu nie będą przyznawać sobie, kwestionować ani ustanawiać roszczeń terytorialnych oraz zapewnią, że nie powstaną nowe żądania w czasie obowiązywania traktatu. Zgodnie z Artykułem 10, państwa-strony traktatu będą zniechęcać inne kraje do aktywności sprzecznej z celami traktatu. Zgodnie z zastrzeżeniami tego Traktatu żadne nowe jednostki, leżące poniżej 60 stopnia szerokości geograficznej południowej, nie będą dodawane do listy DXCC tak długo, jak Traktat pozostanie w mocy.

c) Wyspy Spratly – ze względu na sprzeczne roszczenia wielu krajów – bez rozstrzygania bądź obalania jakichkolwiek żądań, tworzą obszar specjalny. Aktywności z tego obszaru będą akceptowane z niezbędnymi zezwoleniami wydanymi przez jednostkę okupującą. Aktywności bez takich zezwoleń a także „samodzielnie” przyznane znaki wywoławcze (np. 1S) nie będą uznawane za ważne dla celów programu DXCC.

d) Kontrola nad obszarem Sahary Zachodniej (S0) stanowi przedmiot sporu pomiędzy Marokiem a rdzenną ludnością. ONZ rozmieściła tam siły pokojowe. Do czasu rozstrzygnięcia kwestii niepodległości, tylko aktywności licencjonowane przez RASD (Republica Arabe Saharaui Democratica) będą uznawane dla celów DXCC.

e) Jednostki na liście DXCC z 1998 roku, które nie spełniają obecnych reguł, pozostaną na niej tak długo jak zachowają status który był powodem umieszczenia ich na liście. Zmiana tego statusu będzie podstawą do rewizji w oparciu o regułę 5 tej sekcji.

4. Obszary nieodpowiednie (Ineligible Areas):

a) Obszary posiadające następujące charakterystyki są nieodpowiednie do włączenia ich na listę DXCC i są dla celów DXCC uważane za części swych jednostek macierzystych:

i) Jakiekolwiek legalne jednostki eksterytorialne o dowolnym charakterze, włączając w to ambasady, konsulaty, pomniki, biura agencji ONZ i powiązanych organizacji, organizacji międzyrządowych czy misji dyplomatycznych;

ii) Jakiekolwiek obszary o ograniczonej suwerenności bądź statusie ceremonialnym, jak pomniki, rezerwaty i inne obszary rdzennej ludności;

iii) Jakiekolwiek obszary sklasyfikowane jako strefy zdemilitaryzowane, strefy neutralne czy strefy buforowe.

b) Jakikolwiek obszar nie będący własnością lub przedmiotem roszczeń żadnego rządu jest obszarem nieodpowiednim do włączenia go na listę DXCC i nie będzie uznawany dla celów DXCC.

5. Kryteria usunięcia (Removal Criteria):

a) Każda jednostka może być usunięta z listy jeśli przestanie spełniać kryteria, na podstawie których została wpisana. Jednakże jeśli jednostka nadal będzie spełniać jedno lub więcej aktualnych kryteriów, to pozostanie na liście.

b) Każda jednostka może być usunięta z listy jeśli dodano ją do listy:

i) bazując na błędach co do faktów (np. pomiary bądź obserwacje wykonano na podstawie niedokładnych pomiarów lub niekompletnych, niedokładnych czy nieaktualnych rysunków oraz map); i

ii) błąd został zrobiony nie wcześniej niż 5 lat od daty proponowanego usunięcia.

c) Zmiany kryteriów DXCC nie będą wywoływać zmian statusu jednostek na liście DXCC z chwilą ich wprowadzenia. Innymi słowy zmiany kryteriów nie będą stosowane retroaktywnie (wstecz) do jednostek będących na liście.


*        Dodany punkt 1 c) wszedł w życie 15 czerwca 2006 roku o godzinie 0001Z.

Reguła 1c) jest utworzona dla wyróżnienia jednostek, które dla celów DXCC są dostatecznie oddalone od ich jednostek nadrzędnych, jednak nie spełniają reguły 1a) lub 1b). Nowa reguła może wywołać zmiany statusu niektórych jednostek utworzonych według reguł Punktu 1. Da to w rezultacie zmniejszenie dystansu rozdzielenia pierwszej jednostki z 800 km do 350 km.

Listy krajów wskazane w opisie reguły można znaleźć na poniższych stronach internetowych: The DOS list of Dependencies and Areas of Special Sovereignty www.state.gov/s/inr/rls/10543.htm, oraz The U.N. list of Non-Self-Governing Territories www.un.org/depts/dpi/decolonization/trust3.htm.

QSO z nowymi jednostkami powstałymi w wyniku tej zmiany reguł będą zaliczane tylko w dacie początkowej lub późniejszej takiej jednostki. W żadnym wypadku nie będą zaliczone QSO przeprowadzone przed datą powstania takiej jednostki. Aplikacje do dyplomów DXCC uwzględniające te zmiany będą akceptowane począwszy od 1 października 2006 roku.